กรณีศึกษากลุ่มประชากรเฉพาะ

กรณีศึกษา “ระบบข้อมูลกลางจังหวัดสงขลาและเขต 12”

โจทย์ใหญ่ของงานพัฒนาคือข้อมูล ซึ่งกระจัดกระจายไปตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน และการมีกฏหมายควบคุม


สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร ศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เกิดจากการรวมตัวกันโดยธรรมชาติของประชาชนหลากหลายอาชีพ หลากหลายเพศ วัย และฐานะชาติพันธ์ เพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหาของท้องถิ่นบ้านเมือง และส่งเสริมเพิ่มพลังความเข้มแข็งของประชากรในท้องถิ่นจากการรวมตัวพูดคุยกัน นัดหมายกันเป็นประจำ จึงเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง ตั้งชื่อ ของกลุ่มว่า “กลุ่มคนรักเมืองเพชร” 


มูลนิธิชุมชนสงขลา (มชส.) บูรณาการข้อมูลช่วยเหลือประชากรกลุ่มเฉพาะ

นำแนวคิดมูลนิธิชุมชนที่มีทั่วโลกมาดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนและชุมชนในเชิงพื้นที่ มีบทบาทนำในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยเป็นผู้ประสาน ผู้รวบรวมคน และเชิญประชุม เป็นตัวเร่งและเป็นตัวกลางในการประสานงานในการแก้ปัญหาของชุมชน


กรณีศึกษาการช่วยเหลือผู้ไร้สัญชาติ คนไร้บ้าน ​| ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

ปี 2537 เริ่มจากการเป็นศูนย์ประสานงานรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัย มีสำนักงานอยู่ที่ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลน่าน ต่อมาได้มีการจุดประกายความคิดด้านประชาคมโดยสภาพัฒน์และนักคิดนักวิชาการจากส่วนกลางทำให้เกิดการรวมกลุ่มทั้งในเมืองประกอบด้วย