กระบวนการยุติธรรม

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 104) “กระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนอยากเห็น”

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคล