การวิจัยและพัฒนาโลกาภิวัตน์ของการวิจัยและพัฒนา : ความรู้ และวิธีการสร้างความรู้

โลกาภิวัตน์ของการวิจัยและพัฒนา : ความรู้ และวิธีการสร้างความรู้ เวทีเครือข่ายนักวิจัยเพื่อสังคม (Rnet Forum) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดเวทีพูดคุยเรื่อง “โลกาภิวัฒน์ของการวิจัยและพัฒนา : ความรุ้และวิธีการสร้างความรู้”