การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

1. การจัดการศึกษาบนหลักแห่งการกระทำที่ทัดเทียมกัน (Equalization System) หรือเสมอภาคกัน 


การลดความยากจนและ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กรณีศึกษาต่างประเทศสำหรับประเทศไทย โดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร