การศึกษา

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 103) “ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ”

ในโอกาสที่ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่รัฐสภา เพื่อรับหลักการในวาระที่ กระผมได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นในเชิงหลักการเพิ่มเติมในบางประเด็นที่สนใจ ดังนี้


รายงานประชาชน ฉบับที่ 4 “แก้ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา ปี 2562”

โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา ประเทศไทยมีเด็กที่อยู่ในครอบครัวซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยมีทั้งกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงกลุ่มวัยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป


กสศ. เครื่องมือปฏิรูปการศึกษาไทย

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีเยาวชนเพียง 5% จากครอบครัวยากจนกลุ่ม 20% ล่างสุดของประเทศมีโอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษา