การเมืองวิถีใหม่

ระบบการศึกษาทางเลือกกับสถาบันการเมืองวิถีใหม่

นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป (บรรยายหลักสูตรนักศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์การเมืองเชิงศีลธรรม / 15 มกราคม  2566)การเมืองวิถีใหม่ เพื่ออนาคตประเทศไทย

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ( **บันทึกการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ ส.ว. พลเดช  ปิ่นประทีป กับเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มผู้สนใจสมัครแข่งขันเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 )


การเมืองวิถีใหม่ ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชนจากฐานล่าง

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (คำบรรยายของนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมออนไลน์สมาชิกเครือข่ายพลเมืองวิถีใหม่ ของภาคประชาสังคม วันที่ 26 สิงหาคม 2564)