การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมใน ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก