ข้อบังคับ

ข้อบังคับสภาประชาสังคมไทย ว่าด้วยวิธีดำเนินงานของสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามข้อ ๑๗ แห่งธรรมนูญประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสภาประชาสังคมไทยจึงตราออกข้อบังคับว่าด้วยวิธีดำเนินงานของสภาประชาสังคมไทย ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้