คนรุ่นใหม่

คนรุ่นใหม่ ความคิดใหม่ กับการพัฒนาประเทศ (ให้สำเร็จ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, 09 พฤษภาคม 2566 …คนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของประเทศ ถ้าเขาตื่นตัว มีอุดมคติ และมีสมรรถนะสูง ย่อมทำให้อนาคตของประเทศดี ความคิดใหม่จำเป็น ไม่ใช่ว่าความคิดเก่าไม่ดี ธุรกิจที่เคยได้กำไรถ้าทำอย่างเดิมต่อไปจะขาดทุน