ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

รายงานประชาชน ฉบับที่ 3 “แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ บริการสาธารณสุข ปี 2562”

โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสาธารณสุข ในปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย มี 4 ระบบใหญ่  มีสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน  ได้แก่


ความท้าทายต่อการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา องค์กรตระกูล ส. มีสภาพเหมือนถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการทำงานพัฒนา ในช่วงรอยต่อและระยะเปลี่ยนผ่านการบริหารประเทศ แม้ว่าจะมีแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการในภาคสนามยังมีปัญหาความท้าทายต่อการดำเนินงานอยู่มากมาย ซึ่งผู้เขียนมีประเด็นความสนใจส่วนตัวบางประการ ดังนี้


แนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (8)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (คปสธ.) ได้จัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ดังมีรายละเอียดตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้แล้วในราชกิจจานุเบกษา


กลไกนโยบายขาดเอกภาพและสมดุล | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (7)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา กลไกนโยบายและการบริหาร ขาดสมดุลและเอกภาพ ประเด็นนี้น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข


อำนาจรวมศูนย์ หน่วยบริการจัดการตนเองไม่ได้ | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (6)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจ ในกระแสทิศทางการบริหารกิจการรัฐของประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาทั่วโลก


งบประมาณสปสช.กับปัญหากำลังคนภาครัฐ | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (5)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา มีประเด็นสำคัญที่จะหยิบขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อการคิดแบบเชื่อมโยง โดยเอาการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขเป็นเป้าหมาย ดังนี้


ความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (4)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ทุกวันนี้ ด้วยพัฒนาการของระบบสาธารณสุขไทยในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บัดนี้ประชาชนคนไทยกว่าร้อยละ 99.9


สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (3)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา สถานการณ์ที่ 1. บุคลากรโรงพยาบาลรัฐแบกภาระหนักมาก คุณภาพบริการมีความเหลื่อมล้ำ


ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (2) : ระบบสุขภาพกับความเป็นธรรม

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ในระบบสุขภาพและระบบสังคมด้านต่างๆ ความเป็นธรรมมีความหมายที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมากไปกว่าความเท่าเทียมกันแบบหารเฉลี่ย (Equality)


ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (1) : ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เมื่อพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข มีบางประเด็นที่ต้องทบทวนให้เกิดความเข้าใจในทางวิชาการและข้อเท็จจริงให้ตรงกันเสียก่อน โดยเฉพาะในเรื่อง ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ความเป็นธรรม