งบประมาณ

งบประมาณรับ-จ่ายของ มูลนิธิ/สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการ/ประธาน พลเดช ปิ่นประทีป (ปี 2541-2560)

สรุปผลงานด้านการเงินขององค์กร  1.ช่วง CIDA 8 ปี (2533-2541) ผอ.เสน่ห์ จามริก / ลธก.เอนก นาคะบุตร