จิตอาสาประชารัฐ


จิตอาสาประชารัฐ การลงทุนพัฒนาจังหวัดสู่สังคมไทย 4.0

  “ประเทศไทย 4.0”  นับเป็นวิสัยทัศน์เชิงทิศทางนโยบายและเป้าหมายสำคัญชิ้นหนึ่งของรัฐบาลที่มีพลังดึงดูดความสนใจจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกระดับ