จุดเสี่ยงภัยพิบัติ

จุดเสี่ยงเสี่ยงภัยพิบัติท่าวังผา (เบื้องต้น)

ข้อมูลจากการลงสำรวจ ระหว่างเดือน มกราคม-กรกฏาคม 2562 โดย สถานบันพัฒนาประชาสังคมร่วมกับเครือข่ายภัยพิบัติในพื้นที่ท่าวังผา, ปภ.จังหวัดน่าน, เครือข่าย รพ.สต., ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน


ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยพิบัติ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด (พื้นฐาน)

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลแม่ปะเป็นพื้นที่ลาดชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 1,400 ไร่ โดยบางหมู่บ้านมีพื้นที่กว้างแต่จำนวนประชากรน้อย และตำบลแม่ปะนั้นมีป่าชุมชน จำนวน 4 แห่ง


การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาท่อม ต้นน้ำคลองลำเบ็ดโซนที่ 1

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาท่อม ต้นน้ำคลองลำเบ็ดโซนที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง