ฐานข้อมูล

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 58) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคกลาง”

ภาคกลางในส่วนที่อยู่ตอนกลางและตะวันตก เมื่อแยกส่วนที่เป็นภาคตะวันออกและปริมณฑลกรุงเทพฯ ออกไปต่างหาก  


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 28) “องค์กรชุมชน : ความเข้มแข็งประชาธิปไตยที่ฐานราก”

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา  มีมุมมองต่อบทบาทของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย ประกอบด้วย 3 ส่วน ที่ต้องให้ความสำคัญอย่างสมดุล ได้แก่