ฐานประชาธิปไตยชุมชน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 64) ” วัฒนธรรมทางการเมือง บนฐานประชาธิปไตยชุมชน “

การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจในการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นระบอบการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพ-คุณธรรม รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 62) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสาคร


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 61) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) มี 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 60) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)  มี 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 59) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคตะวันออก “

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง  และจังหวัดสระแก้ว


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 58) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคกลาง”

ภาคกลางในส่วนที่อยู่ตอนกลางและตะวันตก เมื่อแยกส่วนที่เป็นภาคตะวันออกและปริมณฑลกรุงเทพฯ ออกไปต่างหาก