ดินโคลนถล่ม

[VDO] การบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคของความเสี่ยงใหม่ พื้นที่จังหวัดน่าน

การดำเนินงานภายใต้ โครงการวิจัย “พัฒนากลไกภาคีความร่วมมือเพื่อลดทอนความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ด้สนการใช้ระบบข้อมูลและความรู้เชิงปฏิบัติการ”