ทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 105) “ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประชาชน”

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่า ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่ขึ้นเป็น 67 ล้านคน ได้ส่งผลและกดดันต่อการใช้ทรัพยากร ทำให้เสื่อมโทรมและก่อมลภาวะมากขึ้น


ทิศทางการปฏิรูปประเทศ กับความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

พลเดช  ปิ่นประทีป / 20 มกราคม 2561   เป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปว่า ปัจจุบันการปฏิรูปประเทศไทยที่ก่อตัวมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีกำลังอยู่ในกระแสสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาล