ท้องถิ่นท้องที่วิถีใหม่

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (1) “สู้ภัยโควิด ระลอกสาม”

ถึงเครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด.


ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (7) “การปฏิรูปโดยประชาชน”

ถึงเครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด. จากบทเรียนรู้ 25 ปีที่ผมเข้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองรอบแรก (2538-2540)  การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2543-2550) และการปฏิรูปประเทศในยุคปัจจุบันที่เริ่มนับได้ตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะตั้งคณะกรรมการปฏิรูป(คปร.)และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ตามเสียงเรียกร้องในกระแสความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง ปี 2553