ธรรมนูญสุขภาพ

สช. กับ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ

สช. กับ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์  / ประจำวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สช. หรือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง จึงแตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างชัดเจน