ธรรมนูญ

ธรรมนูญสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งสภาประชาสังคมไทยขึ้น ให้เป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่สถาบันกลางและเป็นกลไกเชื่อมโยงการทำงานแบบสานพลังขององค์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลาย เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน