นำ้ท่วม

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 10) “น้ำท่วม กับปัญหาความยากจน ปี 2562”

พื้นที่ปัญหาน้ำท่วมในรอบปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัด ปัญหาน้ำท่วมหนักที่มีความรุนแรง คือ พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 74 จังหวัด 53,380 หมู่บ้าน มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 11,798,241 ไร่ มูลค่าความเสียหายสูงถึง 23,839 ล้านบาท