น่าน

กรณีศึกษาการช่วยเหลือผู้ไร้สัญชาติ คนไร้บ้าน ​| ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน

ปี 2537 เริ่มจากการเป็นศูนย์ประสานงานรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัย มีสำนักงานอยู่ที่ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลน่าน ต่อมาได้มีการจุดประกายความคิดด้านประชาคมโดยสภาพัฒน์และนักคิดนักวิชาการจากส่วนกลางทำให้เกิดการรวมกลุ่มทั้งในเมืองประกอบด้วยสรุปการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติระดับพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน”

ระหว่างวันที่ 22-23  เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ สถาบันพัฒนาประชาสังคม


การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน บ้านดอนไชย

การเก็บข้อมูลความเสียหายทางการเกษตรและมุมมองในการจัดตั้งกองทุน ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน”  บ้านดอนไชย หมู่7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านแฮะ ชุมชนที่ปลูกบ้านเรือนเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นที่เนิน ร่ายล้อมด้วยผืนทุ่งนาบนที่ราบ และมีถนนเส้นแฮะ-ท่าค้ำพาดผ่านกลางหมู่บ้าน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านสันติสุขล้อมรอบด้วยภูเขา ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าว ยางพารา ลิ้มจี่ เงาะ ยาสูบ และหาของป่า เป็นหมู่บ้านต้นน้ำมาจากอุทยานแห่งชาตินันทบุรีไหลลงสู่ลำน้ำริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านห้วยม่วง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ยาสูบ ข้าวโพด สวนลิ้นจี่ เงาะ หมาก  ยางพารา


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับภูเขามีแม่น้ำไหลผ่าน คือน้ำไคร้


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านฮวก หมู่ที่ 4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1.บริบทชุมชน บ้านฮวก หมู่ที่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบขาอยู่ริมถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน มีทางสายน้ำหลัก (น้ำริม)


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำริมไหลผ่าน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านนาทรายเป็นลักษณะพื้นที่ราบต่ำ และเป็นพื้นรองรับน้ำ การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรอยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้ำริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านนาหนุน1 หมู่ที่ 1  หนึ่งในหมู่บ้านจากทั้งหมด 8 หมู่ของตำบลแสนทอง  อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง