น้ำท่วม

[VDO] การบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคของความเสี่ยงใหม่ พื้นที่จังหวัดน่าน

การดำเนินงานภายใต้ โครงการวิจัย “พัฒนากลไกภาคีความร่วมมือเพื่อลดทอนความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ด้สนการใช้ระบบข้อมูลและความรู้เชิงปฏิบัติการ”


เสวนา “วิถีชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำ: ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการปรับตัว”

เชิญผู้ที่สนใจ เสวนา “วิถีชุมชนบนพื้นที่ชุ่มน้ำ: ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบและการปรับตัว” วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร