ประชาสังคม
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 47) “กลุ่มคนรักเมืองเพชร”

ประชาคมจังหวัดเพชรบุรี ปีที่ก่อตั้ง  พ.ศ. 2539  ระยะเวลานับถึงปัจจุบัน 23 ปี ความเป็นมา ประวัติการก่อตั้ง เริ่มจากการทำวิจัยชิ้นหนึ่งของบริษัทรีเจนท์ยืนยงพัฒนา ต้องการค้นหาสิ่งดีงามให้แก่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทำงานร่วมกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี และ คณะนักวิจัยท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและคนในท้องถิ่น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เวทีของการพูดคุยได้เริ่มเปิดวงขยายขึ้น มีการนัดหมายที่เป็นทางการ และมีหัวข้อการสนทนาที่ชัดเจนขึ้น จนนำไปสู่การประชุมครั้งใหญ่ เมื่อ วันที่ 22-23 มีนาคม 2539 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายต่าง…