ประวัติ

ประวัติมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LOCAL DEVELOPMENT FOUNDATION)

1.  ประวัติการก่อตั้ง สืบเนื่องจากที่รัฐบาลแคนาดา  ร่วมกับรัฐบาลไทย  ได้จัดตั้งและทดลอง ระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลแคนาดา ต่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทยในรูปแบบ