ปาบึก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กรอบเเนวทางศึกษาประเมินความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ” พายุโซนร้อนปาบึก PABUK

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กรอบแนวทางการศึกษาประเมินความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ” (Post Disaster Needs Assessment: PDNA) พายุโซนร้อนปาบึก PABUK วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง E201 ชั้น 2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา