ป่า

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 116) “ ผลงานปฏิรูปการจัดการปัญหาคนอยู่กับป่า ”

ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของคนยากจนในชนบทและความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในเขตป่าเขากับเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน