พลังงานชุมชน

[ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี


เครือข่ายพลังงานชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ

เครือข่ายพลังงานชุมชน – เครือข่ายชุมชนพลังงานทางเลือก ? เครือข่ายพลังงานชุมชน เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มบุคคล องค์กรและภาคีที่มีความสนใจ เรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันในประเด็นส่งเสริมพลังงานทางเลือก พลังงานชุมชน  และพลังงานเพื่อคนทั้งมวล เครือข่ายชุมชนพลังงานทางเลือก เป็นความสัมพันธ์ของข่ายงานชุมชนเข้มแข็ง ที่มีความรอบรู้และมีประสบการณ์พึ่งตนเอง  ในด้านพลังงานทางเลือก และสามารถสร้างสรรค์ พัฒนาและบริหารกิจการ “วิสาหกิจพลังงาน” เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นของตน ภาพประกอบจาก เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนจัดการตนเอง หรือ ชุมชนเป็นสุข เป็นคำที่นักพัฒนาใช้ในความหมายเดียวกันในเชิงการปฏิบัติการ หมายความว่า ชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ ปรับตัวและสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ…


[ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง จัดโดย สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
พลังงานชุมชน ในมิติการแก้จน-ลดเหลื่อมล้ำ

โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา รัฐควรลงทุนพัฒนาระบบ ยึดชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของและขับเคลื่อน