พลังงาน

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 97) “ปฏิรูปพลังงานที่ประชาชนสัมผัสได้”

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน เป็นแผนที่มีประเด็นปฏิรูปจำนวนมาก รวม 17 ประเด็นด้วยกัน