พลเดช ปิ่นประทีป

ระบบการศึกษาทางเลือกกับสถาบันการเมืองวิถีใหม่

นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป (บรรยายหลักสูตรนักศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์การเมืองเชิงศีลธรรม / 15 มกราคม  2566)


“ทุจริตคอร์รัปชัน หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 2/2566)

การปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา (ตสร.) สนใจติดตาม


“ปฏิรูปการเมือง ไม่มีอะไรใหม่” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 1/2566)

จากการศึกษาพิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของรัฐบาลในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ทางคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา (ตสร.)


พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบากให้หลุดพ้น | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 169)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา มีข้อเสนอเชิงนโยบายการพุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบาก สำหรับกลุ่มที่ยังมีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตอำนวย มีทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อต่อการพัฒนา 


พุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 168)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เมืองรองและเมืองขนาดเล็ก เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้


พุ่งเป้าขยายเครือข่ายนวัตกรรมโรงเรียนร่วมพัฒนา | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 167)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวนโยบายพุ่งเป้าตัดวงจรความยากจนข้ามรุ่น โดยขยายนวัตกรรมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา สร้างพลเมืองรุ่นเยาว์  เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้ 


พุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 166)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ขอนำเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส ด้วยระบบงบประมาณแบบ Block Grantเพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้ 


จากนวัตกรรมการจัดการศึกษา สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 165)

กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนมีชัยพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 2. โรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


การศึกษาแก้จน สร้างพลเมืองคุณภาพ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 164)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีศึกษานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเครือข่ายโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 4 แห่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน


พุ่งเป้าแก้จน ครบห่วงโซ่การจัดการ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 163)

เพื่อนำไปสู่การออกแบบวางแผนในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเอาชนะความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบพุ่งเป้าสำหรับรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชนต่อไป