พิษณุโลก

ช่วยเหลือเคสเด็ก พื้นที่อำเภอวังทอง 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ กศน.ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ ผู้ประสานโครงการฯ เชื่อมประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในการส่งต่อข้อมูลจนนำไปสู่การช่วยเหลือเด็ก