พุ่งเป้า

พุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 168)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เมืองรองและเมืองขนาดเล็ก เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้