พ.ร.บ.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง

(ร่าง) พ.ร.บ. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ….

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ….