ภูเก็ต

เดินหน้าเมืองอัจฉริยะ Phuket Smart City | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 18/2566)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่


เศรษฐกิจภูเก็ต บนฐานหลักสิบเสา | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 16/2566)

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีพื้นที่ 543 ตร.กม. ประชากร 417,000 คน  แบ่งเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 96 หมู่บ้าน 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติจึงมีนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านคน และประชากรแฝงอีกราว 5 แสนคน


ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เศรษฐกิจชุมชนในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 15/2566)

คณะติดตามเสนอแนะยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขันของวุฒิสภา ลงไปเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นจังหวัดสำคัญในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ