ยากจน


พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบากให้หลุดพ้น | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 169)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา มีข้อเสนอเชิงนโยบายการพุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบาก สำหรับกลุ่มที่ยังมีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตอำนวย มีทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อต่อการพัฒนา 


พุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 166)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ขอนำเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส ด้วยระบบงบประมาณแบบ Block Grantเพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้ 


จากนวัตกรรมการจัดการศึกษา สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 165)

กรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนมีชัยพัฒนา ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 2. โรงเรียนบ้านสันดาบ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


พุ่งเป้าแก้จน ครบห่วงโซ่การจัดการ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 163)

เพื่อนำไปสู่การออกแบบวางแผนในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเอาชนะความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบพุ่งเป้าสำหรับรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชนต่อไป 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ทิพย์พาพร ตันติสุนทร รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 159)

คุณทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ท่านทำงานร่วมกับมูลนิธิ Konrad Adenauer 


แก้จนในมุมมองนักธุรกิจ : กรรณภว์ ธนภรรคภวิน รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 158)

ส.ว.กรรณภว์ ธนภรรคภวิน เป็นประธานและกรรมการบริษัทหลายแห่ง อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  ผู้แทนฝ่ายการค้าและการลงทุนของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน 


“คำนูณ สิทธิสมาน : อีอีซีภาคประชาชน” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 157)

ส.ว.คำนูณ สิทธิสมาน ในขณะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ เป็นอีกผู้หนึ่งที่คิดริเริ่มการจัดทำสมุดปกขาวขับเคลื่อนข้อเสนอทางนโยบาย


“อำพล จินดาวัฒนะ : สามยากจน เจ็ดแนวทาง” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 156)

ส.ว.นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เคยทำหน้าที่รองประธานกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เป็นผู้คิดริเริ่มให้จัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในรูปแบบสมุดปกขาว  ต่อไปนี้คือผลึกความคิดของท่าน


“ภาณุ อุทัยรัตน์ : ความยากจนชายแดนใต้” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 155)

ส.ว.ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์บริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย