ยาเสพติด

ป.ป.ส. ปราบปรามยาเสพติด

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา บทบาทของชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 โมเดล ที่น่าสนใจดังนี้