ลำพูน

มนต์รักป่าซาง พลังเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ไม่อาจมองข้าม | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 14/2566)

ด้วยชื่อเสียงผลงานชุมชนจัดการขยะที่ได้รับรางวัลในระดับชาติจำนวนมากมาย  ทำให้คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปฯของวุฒิสภา สนใจลงไปศึกษาดูงานพื้นที่ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง จังหวัดลำพูน


เศรษฐกิจลำพูน จังหวัดรายได้สูง ประชาชนรายได้ต่ำ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 13/2566)

จังหวัดลำพูน เป็นที่ตั้งของอดีตเมืองโบราณนามว่า ‘หริภุญไชย’ มีอายุประมาณ 1,300 ปี  โดยฤาษีวาสุเทพ เกณฑ์คนมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง