ลุ่มน้ำสายบุรี

การประเมินสภาพการณ์ภัยพิบัติภูมินิเวศน์ ลุ่มน้ำสายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดกิจกรรมเพื่อประเมินสภาพการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วม