วัฒนธรรมทางการเมือง

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 64) ” วัฒนธรรมทางการเมือง บนฐานประชาธิปไตยชุมชน “

การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจในการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นระบอบการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพ-คุณธรรม