วัฒนธรรม

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 110) “วัฒนธรรม กีฬา กำลังคน”

แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ เป็นแผนปฏิรูปที่เกิดขึ้นใหม่โดยรวมเอางานสำคัญหลายส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน