สงขลา

สงขลาตรวจ DNA เชิงรุก

13 มิ.ย. 2566 โครงการสนับสนุนกลไกการดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจับมือกับสมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลาคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ และศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง


มูลนิธิชุมชนสงขลา (มชส.) บูรณาการข้อมูลช่วยเหลือประชากรกลุ่มเฉพาะ

นำแนวคิดมูลนิธิชุมชนที่มีทั่วโลกมาดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนและชุมชนในเชิงพื้นที่ มีบทบาทนำในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยเป็นผู้ประสาน ผู้รวบรวมคน และเชิญประชุม เป็นตัวเร่งและเป็นตัวกลางในการประสานงานในการแก้ปัญหาของชุมชน