สถาบันการเมืองวิถีใหม่


หนังสือ สถาบันการเมืองวิถีใหม่ เล่ม 1-3 (PDF flie)

สถาบันการเมืองวิถีใหม่ สถาบันการเมืองวิถีใหม่ (New Political Academy – NPA) เป็นโรงเรียนการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปการเมืองโดยประชาชนจากฐานล่าง ตามแนวคิดและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาพิจารณาของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564