สปสช

รายงานการเงิน สปสช.

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่จึงถือโอกาสในการให้ข้อคิดเห็นในเชิงห่วงใยและเสนอแนะต่องานของ สปสช.