สภาประชาสังคมไทย

เรื่อง สภาประชาสังคมไทย เรียนพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ทุกจังหวัด ทุกกลุ่ม

1. ตามที่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ได้มีฉันทามติในครั้งการประชุมสมัชชาเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ว่าจะร่วมกันจัดตั้งสภาประชาสังคมไทย


ข้อบังคับสภาประชาสังคมไทย ว่าด้วยวิธีดำเนินงานของสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามข้อ ๑๗ แห่งธรรมนูญประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสภาประชาสังคมไทยจึงตราออกข้อบังคับว่าด้วยวิธีดำเนินงานของสภาประชาสังคมไทย ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 


ธรรมนูญสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งสภาประชาสังคมไทยขึ้น ให้เป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่สถาบันกลางและเป็นกลไกเชื่อมโยงการทำงานแบบสานพลังขององค์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลาย เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน


คําประกาศเจตนารมณ์ การก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย (๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ด้วยกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความหมายของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG-17 คาดหวังว่าภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆเรื่อง


สรุปการประชุม เชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรประชาสังคมไทย” วันที่ 13-14 ส.ค. 2563

ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 6โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่ววนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน โดย มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม


เอกสารประกอบ เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 13-14 ส.ค. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม” วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบอลรูม ๒-๓ ชั้น ๖ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคใต้ (21 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคเหนือ (15 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคกลาง (14 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”