สภาเด็กและเยาวชน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 45) “วิเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชน”

วิเคราะห์สภาเด็กและเยาวชน ปี 2563 จากการพิจารณาศึกษาสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 43) “สภาเด็กและเยาวชน หน่ออ่อนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม”

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)


สภาเด็กและเยาวชน หน่ออ่อนภาคพลเมือง

โดย นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เมื่อครั้งที่ผมดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่ง ชื่อ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  จำได้ว่าในเวลานั้นเรามีเจตนารมณ์ที่จะวางแนวคิดเชิงทิศทางและนโยบายในเรื่องสิทธิเด็ก (Child Right) และการปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Protection) เป็นสำคัญ