สอบ

ขวบปีแรก สภาองค์กรผู้บริโภค | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 7/2566)

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เกิดจากการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 46