สื่อสาร

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 107) “สื่อ-สารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของสังคม”

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง  สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม


จะไปทางไหน? เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร โทรคมนาคม

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 20 กุมภาพันธ์ 2020 ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก  สื่อธุรกิจยังมีปัญหาเชิงจริยธรรม  มีการโฆษณาและการส่งข่าวปลอม ถ้าไม่นับกระแสการเมืองไทยรายวัน ที่ร้อนรุ่มและมีกลิ่นฉุนรุนแรง โดยเฉพะในฟากฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  กระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ก็น่าจะส่งผลกระทบกระเทือนเข้ามาในชีวิตและสังคมของเรามากที่สุดเรื่องหนึ่ง ในการสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกวุฒิสภา เรื่องการเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  เมื่อเดือนตุลาคม 2562  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ชี้ประเด็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ท่านกล่าวว่า เราเข้ามาอยู่ในยุคที่ทุกคนในสังคมสามารถที่จะเป็นสื่อได้ มีเทคโนโลยีไร้สายอยู่ในมือถือ ทุกสื่อหลอมรวม เด็กรุ่นใหม่ไม่ดูทีวีกันแล้ว ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก …


จะไปทางไหน ? เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร โทรคมนาคม

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก  สื่อธุรกิจยังมีปัญหาเชิงจริยธรรม  มีการโฆษณาและการส่งข่าวปลอม