หนองหาร

ข้อมูลพื้นฐาน ” หนองหาร ” (จังหวัดสกลนคร)

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.0-10.0 เมตรในอำเภอเมือง และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร