หนังสือแนะนำ

การลดเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือแนะนำ ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ การลดความเสี่ยง หลักการและกรอบแนวคิดเรื่องบูรณาการ แนวทางการลดทอนความเสี่ยง และนำไปสู่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง