องค์กรชุมชน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 29) “สำรวจฐานประชาธิปไตยชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ”

อัตราความหนาแน่นของจำนวนองค์กรชุมชน (อชช.) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละจังหวัด เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกกระแสความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวในการจัดการปัญหาด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งอาจใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับความแข็งแรงของประชาธิปไตยชุมขนหรือประชาธิปไตยทางตรงในระดับฐานล่างได้ในระดับหนึ่ง


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 28) “องค์กรชุมชน : ความเข้มแข็งประชาธิปไตยที่ฐานราก”

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา  มีมุมมองต่อบทบาทของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย ประกอบด้วย 3 ส่วน ที่ต้องให้ความสำคัญอย่างสมดุล ได้แก่